Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Tứ

Thứ Tư
01-04-2009
Đà Nẵng
20 - 29
Khánh Hòa
72 - 25
Thứ Tư
25-03-2009
Đà Nẵng
11 - 25
Khánh Hòa
57 - 35
Thứ Tư
18-03-2009
Đà Nẵng
59 - 98
Khánh Hòa
22 - 16
Thứ Tư
11-03-2009
Đà Nẵng
03 - 86
Khánh Hòa
48 - 12
Thứ Tư
04-03-2009
Đà Nẵng
53 - 21
Khánh Hòa
99 - 55
Thứ Tư
25-02-2009
Đà Nẵng
93 - 16
Khánh Hòa
90 - 43
Thứ Tư
18-02-2009
Đà Nẵng
90 - 24
Khánh Hòa
77 - 87
Thứ Tư
11-02-2009
Đà Nẵng
43 - 07
Khánh Hòa
65 - 42
Thứ Tư
04-02-2009
Đà Nẵng
89 - 90
Khánh Hòa
74 - 76
Thứ Tư
28-01-2009
Đà Nẵng
03 - 70
Khánh Hòa
09 - 56
Đăng ký