Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Hai

Thứ Hai
27-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
94 - 12
Đồng Tháp
19 - 75
Cà Mau
99 - 04
Thứ Hai
20-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
52 - 59
Đồng Tháp
84 - 76
Cà Mau
14 - 62
Thứ Hai
13-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
54 - 27
Đồng Tháp
80 - 38
Cà Mau
17 - 92
Thứ Hai
06-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
85 - 38
Đồng Tháp
22 - 73
Cà Mau
09 - 57
Thứ Hai
30-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
32 - 06
Đồng Tháp
27 - 06
Cà Mau
91 - 60
Thứ Hai
23-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
64 - 45
Đồng Tháp
21 - 08
Cà Mau
29 - 22
Thứ Hai
16-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
79 - 47
Đồng Tháp
58 - 54
Cà Mau
76 - 54
Thứ Hai
09-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
92 - 89
Đồng Tháp
68 - 52
Cà Mau
50 - 37
Thứ Hai
02-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
75 - 75
Đồng Tháp
16 - 98
Cà Mau
27 - 93
Thứ Hai
25-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
35 - 85
Đồng Tháp
55 - 96
Cà Mau
05 - 96
Thứ Hai
18-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
52 - 52
Đồng Tháp
07 - 16
Cà Mau
30 - 19
Thứ Hai
11-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
60 - 11
Đồng Tháp
94 - 54
Cà Mau
95 - 12
Thứ Hai
04-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
34 - 89
Đồng Tháp
00 - 62
Cà Mau
40 - 47
Thứ Hai
28-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
42 - 36
Đồng Tháp
21 - 63
Cà Mau
81 - 53
Thứ Hai
21-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
92 - 33
Đồng Tháp
87 - 23
Cà Mau
22 - 24
Thứ Hai
14-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
09 - 14
Đồng Tháp
52 - 82
Cà Mau
30 - 67
Thứ Hai
07-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
66 - 67
Đồng Tháp
01 - 63
Cà Mau
37 - 36
Thứ Hai
28-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
75 - 51
Đồng Tháp
45 - 82
Cà Mau
97 - 58
Thứ Hai
21-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
02 - 55
Đồng Tháp
46 - 98
Cà Mau
43 - 83
Thứ Hai
14-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
12 - 77
Đồng Tháp
14 - 00
Cà Mau
65 - 55
Thứ Hai
07-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
47 - 74
Đồng Tháp
71 - 56
Cà Mau
70 - 48
Thứ Hai
31-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
65 - 64
Đồng Tháp
93 - 82
Cà Mau
98 - 96
Thứ Hai
24-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
94 - 75
Đồng Tháp
74 - 02
Cà Mau
57 - 16
Thứ Hai
17-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
67 - 68
Đồng Tháp
45 - 79
Cà Mau
32 - 48
Thứ Hai
10-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
61 - 43
Đồng Tháp
71 - 01
Cà Mau
65 - 95
Thứ Hai
03-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
77 - 06
Đồng Tháp
29 - 14
Cà Mau
26 - 50
Thứ Hai
27-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
96 - 44
Đồng Tháp
87 - 47
Cà Mau
58 - 30
Thứ Hai
20-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
93 - 92
Đồng Tháp
91 - 22
Cà Mau
08 - 44
Thứ Hai
13-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
31 - 31
Đồng Tháp
39 - 38
Cà Mau
56 - 96
Thứ Hai
06-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
93 - 82
Đồng Tháp
05 - 87
Cà Mau
89 - 00
Đăng ký