Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Bảy

Thứ Bảy
25-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
78 - 13
Long An
30 - 26
Bình Phước
77 - 34
Hậu Giang
01 - 30
Thứ Bảy
18-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
45 - 25
Long An
34 - 75
Bình Phước
65 - 50
Hậu Giang
04 - 94
Thứ Bảy
11-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
41 - 95
Long An
97 - 14
Bình Phước
11 - 51
Hậu Giang
72 - 52
Thứ Bảy
04-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
13 - 80
Long An
66 - 31
Bình Phước
95 - 52
Hậu Giang
01 - 28
Thứ Bảy
28-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
26 - 10
Long An
11 - 24
Bình Phước
95 - 22
Hậu Giang
62 - 25
Thứ Bảy
21-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
27 - 98
Long An
31 - 27
Bình Phước
84 - 66
Hậu Giang
25 - 84
Thứ Bảy
14-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
07 - 61
Long An
99 - 04
Bình Phước
03 - 53
Hậu Giang
38 - 49
Thứ Bảy
07-05-2022
TP. Hồ Chí Minh
88 - 44
Long An
37 - 42
Bình Phước
55 - 62
Hậu Giang
67 - 46
Thứ Bảy
30-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
90 - 17
Long An
38 - 44
Bình Phước
27 - 58
Hậu Giang
17 - 83
Thứ Bảy
23-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
98 - 38
Long An
08 - 06
Bình Phước
93 - 49
Hậu Giang
24 - 53
Thứ Bảy
16-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
87 - 79
Long An
08 - 09
Bình Phước
18 - 70
Hậu Giang
42 - 09
Thứ Bảy
09-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
35 - 75
Long An
65 - 98
Bình Phước
42 - 86
Hậu Giang
59 - 58
Thứ Bảy
02-04-2022
TP. Hồ Chí Minh
11 - 08
Long An
19 - 33
Bình Phước
20 - 43
Hậu Giang
59 - 70
Thứ Bảy
26-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
45 - 49
Long An
50 - 92
Bình Phước
43 - 34
Hậu Giang
53 - 99
Thứ Bảy
19-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
24 - 18
Long An
19 - 38
Bình Phước
28 - 27
Hậu Giang
74 - 38
Thứ Bảy
12-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
37 - 07
Long An
89 - 13
Bình Phước
19 - 39
Hậu Giang
05 - 93
Thứ Bảy
05-03-2022
TP. Hồ Chí Minh
32 - 78
Long An
40 - 39
Bình Phước
14 - 05
Hậu Giang
64 - 45
Thứ Bảy
26-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
36 - 09
Long An
56 - 58
Bình Phước
90 - 04
Hậu Giang
25 - 13
Thứ Bảy
19-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
83 - 63
Long An
27 - 33
Bình Phước
74 - 27
Hậu Giang
56 - 74
Thứ Bảy
12-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
22 - 41
Long An
72 - 81
Bình Phước
43 - 10
Hậu Giang
96 - 17
Thứ Bảy
05-02-2022
TP. Hồ Chí Minh
26 - 71
Long An
35 - 32
Bình Phước
78 - 31
Hậu Giang
48 - 00
Thứ Bảy
29-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
24 - 39
Long An
70 - 02
Bình Phước
70 - 11
Hậu Giang
85 - 22
Thứ Bảy
22-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
98 - 90
Long An
21 - 22
Bình Phước
56 - 25
Hậu Giang
42 - 53
Thứ Bảy
15-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
58 - 92
Long An
61 - 34
Bình Phước
18 - 84
Hậu Giang
26 - 84
Thứ Bảy
08-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
52 - 15
Long An
65 - 10
Bình Phước
61 - 49
Hậu Giang
08 - 93
Thứ Bảy
01-01-2022
TP. Hồ Chí Minh
57 - 69
Long An
17 - 07
Bình Phước
11 - 49
Hậu Giang
95 - 90
Thứ Bảy
25-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
49 - 04
Long An
76 - 70
Bình Phước
13 - 98
Hậu Giang
99 - 67
Thứ Bảy
18-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
21 - 39
Long An
31 - 68
Bình Phước
53 - 91
Hậu Giang
77 - 78
Thứ Bảy
11-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
14 - 34
Long An
84 - 26
Bình Phước
94 - 96
Hậu Giang
19 - 72
Thứ Bảy
04-12-2021
TP. Hồ Chí Minh
64 - 04
Long An
58 - 85
Bình Phước
29 - 67
Hậu Giang
95 - 80
Đăng ký