KQXSMT 1/10/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 1/10/2021 – Thứ 6